Tim B. Toidze

Khrushchev Does America
7.5

Khrushchev Does America

The story of the unconditional, no-holds-barred tour of America by Soviet Premier Nikita Khrushchev, leader of World Communism and ...